Valná hromada ČTS – CO NAVRHUJEME?

Výkonný výbor ČTS („VV“) rozhodl o svolání mimořádné valné hromady ČTS. Valnou hromadu nyní musí svolat předseda Rady ČTS („Rada“) a má se uskutečnit 7.června 2024. O programu valné hromady („VH“) však zatím nejsou známy žádné podrobnosti, kromě obecného záměru změny stanov a „řešení personálních otázek“.

Jaký program by tedy Rada a VV měly podle našeho názoru na VH navrhnout?

 1. Zpráva VV o opatřeních přijatých ČTS v souvislosti s trestním stíháním funkcionářů ČTS a výzvou NSA k navrácení dotace.
  Zpráva by měla obsahovat zejména následující informace (pokud tyto informace nebudou v mezidobí zveřejněny prostřednictvím webu ČTS):
  • Kolik bude muset ČTS celkově uhradit/již uhradil NSA včetně vrácení dotace, sankcí a ostatních plnění; z jakých zdrojů tak bylo/bude učiněno; jaký dopad to bude mít na fungování ČTS.
  • Zda-li byl určen okruh osob z řad vedení ČTS, které za škodu způsobenou ČTS v důsledku povinnost vrátit dotaci nesou právní odpovědnost; zda-li proti těmto osobám byl nebo bude vznesen nárok na náhradu škody;  a zda-li byl podán návrh na jejich vyloučení z ČTS ve smyslu článku VIII, odst. 9d) stanov
  • Jakým způsobem bylo omezeno další působení v ČTS trestně stíhaným činitelům ČTS a zda-li je ČTS v této kauze poškozenou osobou;
  • Zda-li, kým, v jakém rozsahu a s jakými výsledky proběhl právní a finanční forenzní audit hospodaření ČTS se zaměřením na obchody a platby ze zdrojů ČTS ve prospěch vedoucích funkcionářů ČTS, osob jim blízkých a jimi ovládaných, za posledních 5 let.
 2. Změna stanov ČTS
  Dostáváme řadu podnětů k aktuálnímu znění stanov ČTS. Je zjevné, že bude potřeba v blízké budoucnosti iniciovat celosvazovou diskusi na toto téma, neboť má zásadní přesah i do stanov a fungování oblastních spolků a oddílů. V tomto okamžiku však podle našeho názoru není možné usilovat o optimální řešení (na něž mohou existovat velmi různé názory), nýbrž o minimální nezbytné řešení, na němž se členové svazu v tomto okamžiku snadněji shodnou.

  Podle našeho názoru je minimálním nezbytným řešením odstranění všech ustanovení, jejichž smyslem bylo „vytvořit krunýř“, tj. „zabetonovat“ pozici prezidenta a jemu věrných, vyloučit funkční kontrolní mechanismy a vybudovat pozici pro likvidaci nežádoucí opozice.

  S tímto cílem našem Iniciativa vypracovala konkrétní právní návrh změny stanov, který najdete v příloze. Tento návrh zašleme Radě a VV jako oficiální podnět členů ČTS. Opět je třeba zmínit, že nejde o prezentaci našeho úplného a ideálního návrhu stanov. Nicméně již tato minimální úprava zajistí významně demokratičtější, hůře zneužitelné a transparentnější prostředí pro fungování ČTS. A tím i prostor a čas pro přípravu stanov zcela nových, vypracovaných na základě diskuse „zdola“.

  V zájmu právní jistoty je nezbytné, aby rozhodnutí o změně stanov předcházelo níže uvedeným ostatním bodům programu VH. Hlasování o dalších bodech programu pak bude již probíhat podle nově schváleného znění stanov.
 3. Odvolání Ivo Kaderky z funkce prezidenta ČTS
  Pokud nezanikne mandát pana Kaderky vzdáním se funkce anebo jeho vyloučením z ČTS dle článku VIII, odst. 9d) stanov, je nezbytné hlasovat o jeho odvolání.
 4. Volba nových orgánů ČTS
  Zanikne-li mandát Iva Kaderky, je možné zvolit nového prezidenta ČTS. Pokud však vzhledem k časové tísni nebude k dispozici silný a „krunýřem nezatížený“ kandidát těšící se většinové důvěře, lépe než volit rychlý a špatný kompromis bude svěřit dočasné řízení ČTS VV a svolat za cca 6-10 měsíců novou valnou hromadu. V mezidobí by VV mohl přijímat nové kandidatury a předvybrat cca 3 kandidáty. Kandidáti by nejprve měli představit svůj program a ucházet se o podporu na úrovni oblastních spolků, a následně na valné hromadě ČTS, kde bude zvolen nový prezident ČTS. Toto je běžný demokratický a správný postup.

  Budou-li změněny stanovy, jak je navrženo v bodu 3, bude možné na VH zvolit nové členy Dozorčí rady ČTS („DR“). Nedojde-li ke změně stanov, musí novou DR zvolit Rada.

  Budou-li změněny stanovy, jak je navrženo v bodu 3, bude možné na VH zvolit nové členy VV. Nedojde-li ke změně stanov, může nové členy VV zvolit jen Rada.

  Všichni kandidáti na funkci prezidenta, člena VV nebo DR by měli předložit čestné prohlášení o svých případných osobních či obchodních vazbách k ČTS, bývalým či současným členům DR, VV a Rady, prezidentovi a viceprezidentům.